Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu

Khi nghe nói về Kinh Lăng Nghiêm, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư - Tổ Thiên Thai Tông và được xem là Phật Thích Ca tái lai đã từ Trung Hoa hướng về xứ...