Các tâm chú trong thần Chú Lăng Nghiêm

-

Thần Chú Lăng Nghiêm gồm 554 câu, trong đó có 3 Tâm Chú là:

TÂM CHÚ BẠCH TẢN CÁI;

NGŨ ĐẠI TÂM CHÚ;

TÂM CHÚ LĂNG NGHIÊM.

Cụ thể như sau:

Tâm Chú Bạch Tản Cái: “TÁT ĐÁT ĐA BÁT ĐÁT LA”.

Câu Chú này là Tâm Chú của tất cả các Chú. Là Tâm Chú chính giữa Phật bộ, pháp hội của Phật Tỳ Lô Giá Na. Là pháp chính giữa Phật bộ, cho nên nhiếp phục được 5 Đại Ma quân. Như ko có chư Phật ở 5 Phương, thì 5 Đại Ma quân sẽ hàng ngày tung hoành ko kiêng nể. Niệm câu Chú này thì sẽ đắc được chư Phật Bồ-Tát phóng quang gia bị, hay hàng phục Thiên Ma ngoại đạo.

Tụng trì Chú này thì sẽ có đủ thứ Lọng báu, còn có các thứ hương hoa mây, chủ yếu là lập cái Lọng báu lớn! Lọng hoa che chở bảo hộ vạn vật, khiến ai muốn gì thì được nấy! Lọng báu này thường hộ trì ở trên đầu của bạn, khiến cho đắc đc tự tại khoái lạc, cát tường như ý, tiêu trừ tai chướng, giải trừ tai nạn trong vô hình ko còn phát sinh.

Kích thước của Lọng báu sẽ tùy theo công đức của quý vị. Nếu công đức vĩ đại, sẽ ko có tai họa trong khu vực ngàn dặm. Nếu công đức còn nhỏ, cái Lọng chỉ đủ che trên đầu và che chở quý vị.

Ngũ Đại Tâm Chú: “SẤT ÐÀ NỂ, A CA RA, MẬT RỊ TRỤ, BÁT RỊ ÐÁT RA DA, NẢNH YẾT RỊ”.

Ngũ Đại Tâm Chú này là tôn quý nhất, là Chú hữu dụng nhất trong Phật giáo. NĐTC rất quan trọng, rất hữu dụng, là quan trọng nhất trong Chú Lăng Nghiêm!

HT Phổ Quang thường nhấn mạnh: Trì Ngũ Đại Tâm Chú đặc biệt rất quan trọng! NĐTC là Vua của 54 vị Thần vĩ đại, là Thần Chú lớn trong Phật giáo, là tâm tạng Như Lai, là câu Thần Chú linh ứng, quan trọng và hiệu quả nhất!

Vì sao chú của Phạm Thiên có sức lực ko thể nghĩ bàn, bị phá hủy ko còn công lực? Đó là vì Ngũ Đại Tâm Chú. Tại sao khi trì tụng Thần Chú Lăng Nghiêm, chúng Ma Vương ở cõi trời Tha Hóa mất hết ma lực? Tại vì 5 Đại Tâm Chú này!

Tâm Chú Lăng Nghiêm: “ÁN, A NA LỆ TÌ XÁ ĐỀ, BỆ RA BẠT XÀ RA ĐÀ RỊ, BÀN ĐÀ BÀN ĐÀ NỂ, BẠT XÀ RA BÀN NI PHẤN, HỔ HỒNG ĐÔ LÔ UNG PHẤN, TA BÀ HA”.

Tâm Chú này có 2 câu “A Na Lệ, Tì Xá Đề”: một câu nghĩa là “Dọc Cùng Tam Tế”, một câu nghĩa là “Ngang Khắp Mười Phương”. Một khi niệm 2 câu Chú này, thì Thiên Ma ngoại đạo không có chỗ đào thoát, chúng sẽ lão lão thực thực nghe vẫy kêu. Chỉ sức lực của 2 câu Chú này, thật không thể nghĩ bàn!

Nếu sáng sớm bạn tụng niệm Thần Chú Lăng Nghiêm một lần, sau đó tụng Tâm Chú Lăng Nghiêm 108 lần, thì sẽ được phước báu vô lượng vô biên. Nếu bạn muốn cầu quả báo xuất thế (thành Phật), thì sẽ đạt được mục đích.

Trích bài dịch của Ni Sư Hạnh Đoan:”Sư phụ Phổ Quang khai thị: ‘Ở nhà lúc bận thì trì Ngũ Đại Tâm Chú’. Nên bình thường tôi đọc Ngũ Đại Tâm Chú, rất nhiều khoảng 7 đến 10 ngàn lần mỗi ngày. Tôi phát giác, mình thường niệm Ngũ Đại Tâm Chú rồi tụng toàn bộ Chú Lăng Nghiêm, thì có uy lực vô cùng lớn! Dù làm gì cũng vô cùng thuận lợi, phải nói là hay bất khả tư nghì. Nên tôi chia sẻ các vị tu pháp trì Thần Chú Lăng Nghiêm, cũng nên trì nhiều Ngũ Đại Tâm Chú.”

Nguồn: PDF “Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải” – HT Tuyên Hóa.

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments